keyword

ชนิดของ Keyword

Keyword คือ คำหลายคำ หรือ กลุ่มคำ จะถูกเอาไปใช้เพื่อทำโฆษณา คำหรือกลุ่มคำเหล่านั้น ก็ต้องตรงหรือใกล้เคียงกับคำที่ลูกค้าใช้ search หาสินค้าหรือบริการ ถ้าลูกค้ามีการค้นหา โฆษณาของเราจะแสดงผล และมีโอกาสที่ได้ถูกคลิก เพื่อให้พาไปหน้า landing page หรือ sale page

Scroll to top