css

จัดตำแหน่งข้อความ รูปภาพ CSS

พื้นฐานการจัดกึ่งกลาง element ส่วนของ navbar โดยใช้ display: flex แบ่งคอลัมน์ซ้าย-ขวา มีวิธีการจัดชิดซ้าย-ชิดขวาโดยใช้ justify-content:space-between; | align-items:center; จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง

จัดกึ่งกลางเมนู-Nav-CSS ตอนที่1

พื้นฐานการจัดกึ่งกลาง element ส่วนของ navbar โดยใช้ display: flex แบ่งคอลัมน์ซ้าย-ขวา มีวิธีการจัดชิดซ้าย-ชิดขวาโดยใช้ justify-content:space-between; | align-items:center; จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง

Scroll to top